GDPR

Informačná povinnosť pri získaní osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, so sídlom Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 00 397 768 (ďalej len „UPJŠ”). UPJŠ má postavenie verejnej vysokej školy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, ktorá je považovaná za prevádzkovateľa aj v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvajú fakulty UPJŠ a/alebo univerzitné pracoviská UPJŠ.

Právny základ spracúvania osobných údajov: prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na základe čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedených v prihlasovacom formulári slúžia na zabezpečenie organizácie a realizácie medzinárodnej online vedeckej konferencie Doba uchovávania: prevádzkovateľ archivuje a uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi prevádzkovateľa.

Účastník konferencie prihlásením sa na konferenciu a svojou účasťou dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby prevádzkovateľa za účelom vyhotovenia a zverejnenia fotografií a audiovizuálnych záznamov (napr. video záznamov a live streamov) vrátane jeho identifikácie (meno, priezvisko, titul, vysielajúca organizácia), ktoré sú vyhotovené počas konferencie. Tieto môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej a budúcej technologickej metódy, a to bez peňažnej náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia na propagačné, vzdelávacie a prezentačné účely organizátora.

Na UPJŠ neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR. Ako dotknutá osoba máte pri spracúvaní Vašich osobných údajov práva stanovené nariadením GDPR. Uplatniť si ich môžete u našej zodpovednej osoby prostredníctvom žiadosti a to elektronicky alebo písomne: zodpovedna-osoba@upjs.sk. Ako dotknutá osoba máte najmä:1) Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia GDPR, ktoré o Vás spracúvame; 2) Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 nariadenia GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;3) Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 nariadenia GDPR; 4) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 nariadenia GDPR; 5) Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia .GDPR; 6) Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov; 7) Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o Vašich právach nájdete na stránke https://www.upjs.sk/verejnost-media/informacie-pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov/ *

 

ENGLISH

Information obligation in obtaining personal data of the persons concerned pursuant to Art. 13 of Regulation of the European Parliament and of the Council of the EU no. 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive no. 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter „GDPR“).

The operator who processes your personal data is the Pavel Jozef Šafárik University in Košice, with its registered office at Šrobárova 2, 041 80 Košice, Slovak Republic, ID number: 00 397 768 (hereinafter referred to as “UPJŠ”). UPJŠ has the status of a public university in accordance with Act no. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on Amendments to Certain Acts as amended, which is considered to be the operator even in cases where your personal data is processed by UPJŠ faculties and / or UPJŠ university workplaces.

Legal basis for the processing of personal data: the operator is entitled to process personal data to the extent necessary on the basis of Art. 6 pt. 1 b) of GDPR. The provision of personal data to the extent specified in the application form serves to ensure the organization and implementation of the international online scientific conference.

By registering for the conference and participating, the conference participant consents to the processing of personal data for the needs of the operator for the purpose of making and publishing photographs and audiovisual recordings (eg video recordings and live streams), including his/her identification (name, surname, title, organization), which will be made during the conference. These can be used via any current and future technological method, without any financial compensation or time and territorial limitation for the promotional, educational and presentation purposes of the organizer.

There is no automated decision-making at UPJŠ, including profiling, referred to in Art. 22 par. 1 to 4 GDPR. As a data subject, you have the rights set out in the GDPR Regulation when processing your personal data. You can apply for them to our responsible person by means of an application, electronically or in writing: zodpovedna-osoba@upjs.sk. In particular, as a data subject, you have: 1) The right to request access to personal data pursuant to Article 15 of the GDPR that we process on you; 2) The right to correct and supplement personal data pursuant to Article 16 of the GDPR if we process incorrect or incomplete personal data about you; 3) The right to erase your personal data pursuant to Article 17 of the GDPR; 4) The right to restrict the processing of personal data pursuant to Article 18 of the GDPR; 5) The right to data portability under Article 20 of the GDPR; 6) The right to withdraw consent to the processing of personal data; 7) The right to file a complaint with the supervisory body, which is the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic pursuant to Section 100 of the Personal Data Protection Act.

You can find more information about your rights at https://www.upjs.sk/verejnost-media/informacie-pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov/