RE:PUB

Študentský odborný internetový časopis Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach

repub.sk

 

Časopis vznikol ako súčasť riešenia projektu:

KEGA: Inovatívny model vzdelávania vedúceho k aktívnemu občianstvu ako prevencii pred nárastom politického extrémizmu u študentov (014UPJŠ-4/2020)