ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


AKÉ SÚ MOŽNOSTI ŠTÚDIA NA KATEDRE POLITOLÓGIE (KPKE)?

Na KPKE je možné prihlásiť sa na študijný program Politológia s modulom Medzinárodné vzťahy, alebo modulom Teória politiky.

MÔŽEM NA KPKE ŠTUDOVAŤ MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY?

Na KPKE je možné prihlásiť sa na študijný program Politológia s modulom Medzinárodné vzťahy, a teda špecializovať sa skrz politológiu na oblasť medzinárodných vzťahov.

PREČO DOŠLO K ZMENE A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY UŽ NEPONÚKATE AKO SAMOSTATNÝ PROGRAM, ALE AKO MODUL V RÁMCI PROGRAMU POLITOLÓGIA?

Fungovanie univerzít a kvalita ich študijných programov je na Slovensku zabezpečovaná schvaľovacím procesom, ktorý garantuje Akreditačná agentúra a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. S týmto cieľom boli vytvorené nové požiadavky, ktoré musia všetky vysoké školy na Slovensku naplniť, aby mohli realizovať kvalitnú výučbu.

Prechod vzdelávania problematiky medzinárodných vzťahov zo samostatného študijného programu Medzinárodné vzťahy pod spoločný študijný program Politológia so špecializáciou na Medzinárodné vzťahy (modul) umožňuje Katedre politológie FF UPJŠ v mierne pozmenenej forme pokračovať vo vzdelávaní mladých ľudí v odbore politológia práve so zameraním sa na klasickú politológiu (modul Teória politiky) aj na politológiu so zameraním sa na medzinárodné vzťahy (modul Medzinárodné vzťahy).

Výber modulu na politológii je slobodným rozhodnutím študenta. Našou úlohou následne je ponúknuť študentom na oboch moduloch kvalitné vzdelanie, aby svoju vysnívanú budúcnosť dokázali zrealizovať.

AKÝ DIPLOM ZÍSKAM PO ÚSPEŠNOM ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA NA KPKE?

Na KPKE získavaš titul z programu Politológia s dodatkom k diplomu o absolvovaní vybraného modulu s uvedením absolvovaných predmetov.

MÁM NA KPKE JASNE STANOVENÝ PROGRAM, KTORÝ MUSÍM ŠTUDOVAŤ?

Oba moduly majú spoločný základ v rovnakých povinných predmetoch. Špecializácia prebieha cez odlišné povinne voliteľné predmety v jednotlivých moduloch. Viac info o predmetoch nájdeš na tomto odkaze.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI ŠTUDIJNÝM PROGRAMOM MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A ŠTUDIJNÝM PROGRAMOM POLITOLÓGIA S MODULOM MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY?

Predmetná skladba a zameranie modulu bude okrem štandardných politologických disciplín doplnená aj o predmety z oblasti medzinárodných vzťahov a cudzie jazyky. Teda názov študijného programu, ktorý budeš študovať nebude Medzinárodné vzťahy, ale Politológia s možnosťou výberu modulu Medzinárodné vzťahy. Modul je vlastne špecializáciou politológie na medzinárodné vzťahy. Ak ti teda ide v prvom rade o vedomosti z medzinárodných vzťahov, tak sa nič podstatné nemení. Rozdielom je aj to, že v rovnakom formáte bude možné pokračovať aj na magisterskom stupni, teda ako študijný program Politológia s modulom Medzinárodné vzťahy.

KPKE V MINULOSTI PONÚKALA KOMBIOVANÉ ŠTÚDIUM POLITOLÓGIE A MASMEDIÁLNYCH ŠTÚDIÍ. JE TENTO PROGRAM EŠTE V PONUKE?

Žiaľ, z podobných dôvodov, ako prechod na moduly, zanikol aj kombinovaný program politológia – masmediálne štúdiá. Môžeš sa však profilovať v jednom z našich modulov a stať sa odborníkom v nich, a zároveň sa môžeš angažovať v študentských médiách, ktoré ti ponúkajú príležitosť nabrať skúsenosti aj v mediálnej oblasti.

AKO VYZERÁ PRIJÍMACIE KONANIE?

Študenti sú prijímaní podľa poradia vzniknutého na základe bodov vypočítaných podľa výsledkov stredoškolského štúdia. (bližšie info na tomto linku)

AKÝ JE VYUČOVACÍ JAZYK PREDMETOV? 

Výučba predmetov (s výnimkou cudzích jazykov) je vedená v slovenskom jazyku. Všetky seminárne práce, testy a záverečné práce sú vedené v slovenskom jazyku.

AKO VYZERÁ VÝUČBA CUDZÍCH JAZYKOV?

KPKE ponúka výučbu predmetov anglický, ruský, francúzsky, nemecký jazyk, ktoré zabezpečuje Centrum jazykovej prípravy na UPJŠ. Všetky cudzie jazyky sú voliteľnou možnosťou.

AKÚ POTREBUJEM VSTUPNÚ ÚROVEŇ PRI ŠTÚDIU PONÚKANÝCH CUDZÍCH JAZYKOV?

Pri všetkých cudzích jazykoch, vrátane anglického jazyka, sa dá začať ako úplný začiatočník. Pokiaľ v nich študent dosahuje vyššiu úroveň, môže nastúpiť do kurzov s vyššou úrovňou.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI MODULOM TEÓRIA POLITIKY A MODULOM MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY?

Študijný modul Teória politiky obsahuje predmety z rôznych oblastí, ponúkajúce široký prehľad o politicko-spoločenských témach, vrátane predmetov týkajúcich sa teórie štátu a práva, sociológie, filozofie, ekonómie, politickej komunikácie aj medzinárodných vzťahov. Pri module Medzinárodné vzťahy tvoria jadro výučby predmety týkajúce sa medzinárodnej politiky, medz. vzťahov a inštitúcií s tým, že dôraz a priestor pre výučbu cudzích jazykov je pri ňom vyšší.

AKÁ JE ÚSPEŠNOSŤ ABSOLVENTOV KATEDRY PRI ĎALŠOM UPLATNENÍ?

Bližšiu odpoveď na túto otázku ponúkajú oficiálne štatistiky Ministerstva práce, ktoré sú dostupné na tomto linku.


V prípade ďalších otázok nás pokojne kontaktuj

alebo na našich sociálnych sieťach