#KPKE

Katedra politológie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola zriadená rozhodnutím Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 9. novembra 2009. Programy všetkých troch stupňov štúdia odboru politológia boli potvrdené Vedeckou radou Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začiatkom roka 2010. Viac o histórii katedry.

KONTAKT

Email:

politologia.ff@upjs.sk

Telefón:

055 / 234 71 07

ADRESA

UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 9
040 01 Košice
Slovenská republika

Budova PLATÓN