ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE NA STIAHNUTIE:

MONOGRAFIE A UČEBNÉ TEXTY

Gbúrová, M.; Dobiaš, D.; Šutajová, J.; Eštok, G.; Dvorský, T.; Ruman, J.: Výskum korelácií medzi deformáciami politického vedomia a nárastom politického extrémizmu u študentov stredných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Košice: ŠafárikPress, 2023.

Gbúrová, M.; Dobiaš, D.; Šutajová, J.; Eštok, G.; Dvorský, T.; Ruman, J.: Research Into Correlations Between Deformations of Political Awareness and the Increase of Political Extremism Among Secondary School Students in the Košice Self-governing Region and the Prešov Self-governing Region. Košice: ŠafárikPress, 2023.

Eštok, G.: Občianstvo Európskej únie. Košice: ŠafárikPress, 2022. (LINK NA STIAHNUTIE)

Onufrák, A.; Šutajová, J.; Ruman, J.; Getlík, P.: Význam a úloha aktívneho občianstva v kontexte eliminácie nárastu politického extrémizmu. Košice: ŠafárikPress, 2022. (LINK NA STIAHNUTIE)

Furik, P.; Ružičková, M.; Gajdoščík, D.; Dubóczi, P.; Linhartová, B.; Grieger, L.: Politické systémy štátov BRICS. Košice: ŠafárikPress, 2022. (LINK NA STIAHNUTIE)

Dvorský, T.: Čínska mäkká moc a slovenská skúsenosť. Košice: ŠafárikPress, 2022. (LINK NA STIAHNUTIE)

Onufrák, A.: Vznik a vývoj britskej sociálnej politiky. Košice: ŠafárikPress, 2021.

Eštok, G.: (Ne)dávne hľadanie strednej Európy. Košice: ŠafárikPress, 2020.

Dobiaš, D., Gbúrová, M.: Otvorená spoločnosť - politický projekt moderného sveta alebo produktívna metafora v intelektuálnej tradícii hľadania lepšieho človeka a sveta?. Košice: ŠafárikPress, 2020.

Dobiaš, D.; Gbúrová, M.: Open Society-a Political Project of the Modern World or a Productive Metaphor in the Intellectual Tradition of the Search for a Better Human and the World?. Košice: ŠafárikPress, 2020.

Šutajová, J.: Zákon o národnostiach a Rada vlády Slovenskej socialistickej republiky pre národnosti (predstavy a realita). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019.

Gbúrová, M.: Štefan Launer (1821 - 1851): kritik Štúrovej jazykovej modernizácie vizionár budúcnosti Slovanstva v Európe. Bratislava: VEDA, 2019.

Gbúrová, M.: Politické myslenie slovenských národovcov v 19. storočí (vybrané osobnosti). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - 246 s.

Dobiaš, D.; Šutajová, J.; Dobiašová, S.: Občianska participácia na Slovensku a v Európe. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - 116 s.

Onufrák, A.: Sociálna politika. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - 150 s.

Bzdilová, R.; Eštok, G.; Bardovič, J.: Voľby a volebná problematika v štátoch EÚ. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - 240 s.

Gbúrová, M.; Bzdilová, R.; Eštok, G.; Onufrák, A.; Koziak, T.; Dobiaš, D.; Šutajová, J.: Sekundárny analfabetizmus alebo o príčinách a dôsledkoch nízkeho záujmu verejnosti o politiku na Slovensku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018.

Koziak, T.; Eštok, G.; Onufrák, A.; Bzdilová, R.: Antológia textov z medzinárodných vzťahov a geopolitiky. Košice, 2016.

Bzdilová, R.; Eštok, G.; Onufrák, A.: Politická participácia. Košice, 2015.

Gbúrová, M.; Dobiaš, D.; Geffert, R.; Onufrák, A.; Bzdilová, R.; Eštok, G.; Gojdič, P.; Hrehová, M.: K problematike spravodlivosti a rovnosti v kontexte občianskej spoločnosti. Košice, 2015.

Gbúrová, M.; Dobiaš, D.; Bzdilová, R.; Eštok, G.; Onufrák, A.: Vybrané kapitoly z teórie demokracie. Košice, 2015.

Koziak, T.; Eštok, G.; Bzdilová, R.; Onufrák, A.; Bardovič, J.: Európska integrácia - antológia textov. Košice, 2015.

Gbúrová, M.; Koziak, T.; Dobiaš, D.; Šutajová, J.; Onufrák, A.; Eštok, G.; Bzdilová, R.: Základy politológie. Košice, 2015.

Dobiaš, D.; Gbúrová, M.; Onufrák, A.; Eštok, G.; Koziak, T.; Gojdič, P.; Šutajová, J.; Bzdilová, R.; Hrehová, M.: Human rights in Europe. Košice, 2015.

Koziak, T.; Eštok, G.; Bzdilová, R.; Onufrák, A.; Hrehová, M.; Bardovič, J.: Dejiny európskej integrácie - vybrané kapitoly. Košice, 2015.

Gbúrová, M.; Koziak, T.; Dobiaš, D.: Vybrané kapitoly z dejín sociálno - politického myslenia. Košice, 2015.

Koziak, T.; Dobiaš, D.: Dejiny európskeho sociálno - politického myslenia - antológia textov. Košice, 2015.

 

ZBORNÍKY

Dobiaš, D.; Dvorský, T.; Eštok, G. (eds.): „Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu.“ T. G. M.. Košice: ŠafárikPress, 2023.

Ružičková, M.; Furik, P.; Jakabovič, L. (eds.): Pravdou proti praude „Nie je to pravda, ale mohla by byť“. Košice: ŠafárikPress, 2023. (LINK NA STIAHNUTIE)

Dobiaš, D.; Dvorský, T.; Ruman, J. (eds.): Medzi právnym štátom a bezprávím. Košice: ŠafárikPress, 2022.

Linhartová, B.; Dubóczi, P.; Gajdoščík, D. (eds.): Pandémia & demokracia. Budúcnosť demokracie v postcovidovej dobe. Košice: ŠafárikPress, 2022. (LINK NA STIAHNUTIE)

Dvorský, T.; Ruman, J.; Šutajová, J. (eds.): Voľby 2019/2020: Kam kráčaš demokracia. Košice: ŠafárikPress, 2021.

Duffeková, K.; Feketeová, B.; Lörincová, K. (eds.): 2020: Začiatok dekády zmien?. Košice: ŠafárikPress, 2021. (LINK NA STIAHNUTIE)

Šutajová, J.; Eštok, G.; Onufrák, A. (eds.): 1989 - 2019: Dekády zmien. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, ŠafárikPress, 2021.

Dvorský, T.; Laczkó, L.; Lörincová, K. (eds.): Slovensko - Európa - Svet. Košice: ŠafárikPress, 2019. (LINK NA STIAHNUTIE)

Koziak, T.; Ruman, J.; Šutajová, J. (eds.): Kam kráčaš Európa, kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, ŠafárikPress, 2019.

Dvorský, T.; Laczkó, L.; Petriková, M. (eds.): Zlomové osmičky. Košice: ŠafárikPress, 2019. (LINK NA STIAHNUTIE)

Dobiaš, D.; Eštok, G.; Dobiašová, S. (eds.): Občianska spoločnosť: kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018.

Babušík Adamčíková, L.; Koscelanský, G.; Petriková, M. (eds.): Aktuálne otázky teórie a praxe politiky a medzinárodných vzťahov. Košice: ŠafárikPress, 2018.

Koziak, T.; Eštok. G.; Onufrák, A. (eds.): Kríza parlamentarizmu?: Kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017.

Dobiaš, D.; Eštok, G.; Bzdilová, R. (eds.): Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016.

Eštok, G.; Geffert, R.; Bzdilová, R. (eds.): Ľudské práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015

Eštok, G.; Geffert, R.; Bzdilová, R. (eds.): Ľudské práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015. (CD)

Dobiaš, D.; Eštok, G.; Hrehová, M. (eds.): Politika v kultúre, kultúra v politike. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014.

Dobiaš, D.; Eštok, G.; Bzdilová, R. (eds.): Voľby 2012. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013.

Dobiaš, D.; Eštok, G.; Onufrák, A; Bzdilová, R. (eds.): Sloboda-rovnosť-poriadok: kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2012.

Dobiaš, D.; Gbúrová, M.; Mattová, I. (eds.): Medzikultúrny dialóg. Prešov, 2009.

Ištok, R.; Koziak, T. (eds.): Geopolitika, globalistika a medzinárodná politika. Vybrané problémy. Prešov, 2009.

Šutajová, J.; Ďurkovská, M. (eds.): Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika II.). Prešov, 2008.

Gbúrová, M. (ed.): Voľby 2006 v štátoch V4. Prešov, 2006.

Gbúrová, M. (ed.): Európske občianstvo a národná identita. Prešov, 2006.