AKO VYZERÁ PRIJÍMACIE KONANIE?

Každý program prijíma maximálne 30 študentov. Ak je počet záujemcov vyšší, študenti sú prijímaní podľa poradia vzniknutého na základe bodov vypočítaných podľa výsledkov stredoškolského štúdia. (bližšie info na tomto linku)

AKÝ JE VYUČOVACÍ JAZYK ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV? 

Výučba predmetov (s výnimkou cudzích jazykov) je vedená v slovenskom jazyku. Všetky seminárne práce, testy a záverečné práce sú vedené v slovenskom jazyku.

AKO VYZERÁ VÝUČBA CUDZÍCH JAZYKOV?

Všetky tri študijné programy, Politológia, Medzinárodné vzťahy aj Politológia – Masmediálne štúdia, ponúkajú výučbu predmetov anglický, ruský, francúzsky, nemecký jazyk, ktoré zabezpečuje Centrum jazykovej prípravy na UPJŠ. Pri programe Medzinárodné vzťahy je predmet anglický jazyk povinný, ostatné sú voliteľné. Pri programoch Politológia a Politológia – Masmediálne štúdiá sú všetky cudzie jazyky voliteľnou možnosťou.

AKÚ POTREBUJEM VSTUPNÚ ÚROVEŇ PRI ŠTÚDIU PONÚKANÝCH CUDZÍCH JAZYKOV?

Pri všetkých cudzích jazykoch, vrátane anglického jazyka, sa dá začať ako úplný začiatočník. Pokiaľ v nich študent dosahuje vyššiu úroveň, môže nastúpiť do kurzov s vyššou úrovňou.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI POLITOLÓGIOU A MEDZINÁRODNÝMI VZŤAHMI?

Študijný program Politológia obsahuje predmety z rôznych oblastí, ponúkajúce široký prehľad o politicko-spoločenských témach, vrátane predmetov týkajúcich sa teórie štátu a práva, sociológie, filozofie, ekonómie, politickej komunikácie aj medzinárodných vzťahov. Pri programe Medzinárodné vzťahy tvoria jadro výučby predmety týkajúce sa medzinárodnej politiky, medz. vzťahov a inštitúcií s tým, že dôraz a priestor pre výučbu cudzích jazykov je pri ňom vyšší.

(bližšiu charakteristiku jednotlivých programov aj so študijným plánom a charakteristikou predmetov nájdeš na tomto linku)

AKÁ JE ÚSPEŠNOSŤ ABSOLVENTOV KATEDRY PRI ĎALŠOM UPLATNENÍ?

Bližšiu odpoveď na túto otázku ponúkajú oficiálne štatistiky Ministerstva práce, ktoré sú dostupné na tomto linku.

 

V prípade ďalších otázok nás pokojne kontaktuj na politologia.ff@upjs.sk