Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

E-mail: 
marcela.gburova@upjs.sk

Adresa: 
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
230

Vzdelanie: 
1961-1969 Základná deväťročná škola v Rožňave
1969-1972 Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Rožňave
1972-1977 Filozofická fakulta v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor: filozofia – dejepis

Kariérne zamestnania: 
1977 – 1987 Spoločenskovedný ústav SAV Košice, oddelenie
Histórie
1987 – 1988 FF UKF Nitra
1988 – 1989 FF UPJŠ Prešov
1990 – 1992 Katedra spoločenských vied FF UPJŠ Prešov
1993 – 2000 Katedra sociálno-politologických vied FF UPJŠ Prešov
2000 – 2005 Katedra politológie FF PU Prešov
2005 – 2010 Inštitút politológie FF PU Prešov
2010 – Katedra politológie FF UPJŠ Košice

Kvalifikačný postup:
1987 CSc. obhájená doktorandská práca – UML Bratislava
1996 Doc. FF UK v Bratislave, odbor politológia
2006 Prof. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, odbor teória politiky

Ocenenia: 

2004 – Cena Literárneho fondu SAV za dielo Dotyky s politikou

Vedecko-výskumné zameranie: 
1. Národná a občianska identita a medzietnická komunikácia
2. Problematika ľudských a občianskych práv
3. Politický systém Slovenskej republiky
4. Dejiny slovenského politického myslenia
5. Aktuálne témy politického živote v Slovenskej republike.

Riešenie vedeckovýskumných úloh:
Rezortné:

V rámci vedeckovýskumnej orientácie Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach (1978-1987) riešiteľka čiastkovej úlohy Zdroje a prejavy nacionalizmu v Československu v rámci Štátneho plánu základného výskumu (Riešili sa dve úlohy:
1. Sociálne a sociálnopsychologické charakteristiky interetnických procesov a otázky národností v Československu po oslobodení;
2. Závažné aspekty spoločenského vedomia učňovskej a pracujúcej mládeže ako faktory premien jej sociálnej štruktúry). Výsledky riešenia uvedenej úlohy sa premietli do kandidátskej dizertačnej práce.

Grantové: 
1. K problematike medzietnickej komunikácie v postkomunistickej spoločnosti. VEGA, č. 1/7324/20 (1999-2002), zodpovedná riešiteľka.
2. Fenomén mesianizmu v kontextoch duchovnej identity Slovákov a jeho filozofické, teologické, politologické a literárno-historické reflexie. VEGA, č. 1/7326/20 (1999-2002), riešiteľka čiastkovej úlohy.
3. Osobnosti politického myslenia na Slovensku v 19. storočí (vybrané portréty). VEGA, č. č. 1/7324/20 (2003-2005), zodpovedná riešiteľka.
4. Štátny program výskumu a vývoja. Názov: Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti (ev. č.: 2003 SP 51/028 08 00/028 08 06), riešiteľka úlohy Myslenie v politike, politika v myslení (vzťah občianskej a národnej identity), riešiteľská organizácia: Spoločenskovedný ústav SAV Košice (2003-2005).
5. Štátny program výskumu a vývoja. Názov: Ideové zdroje a línie slovenskej politiky. Riešiteľ úlohy: Slovenské politické myslenie v 19. storočí (vybrané kapitoly), riešiteľská organizácia: Ústav politických vied SAV Bratislava (2003-2005).
6. Fenomén slovanstva a jeho filozofické, politologické a literárnohistorické reflexie na Slovensku v dejinách a v súčasnosti. VEGA, č. 1/0450/03, riešiteľka čiastkovej úlohy.
7. MUDR. Vavro Šrobár – politik, publicista a národno-osvetový pracovník. VEGA, č. 2/4152/25 (2004 – 2006), Ústav politických vied SAV Bratislava – riešiteľská organizácia, riešiteľka čiastkovej úlohy.
8. Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti. Č. 2003 SP 51/028 06 00/028 06 10 (2003 – 2005), Ústav politických vied SAV Bratislava – riešiteľská organizácia. Marcela Gbúrová, CSc.: riešiteľka čiastkovej úlohy Ideové zdroje a línie slovenskej politiky.
9. Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989. APVV-51-047505, 2006 – 2009 (garant: prof. PhDr. Štefan Šutaj, DrSc.), riešiteľka čiastkovej úlohy K niektorým politicko-politologickým otázkam postavenia národnostných menšín na Slovensku po roku 1989.

Medzinárodné: 
1. Európska verejná správa. Medzinárodný projekt Public adminnistration IB-JEP-13403/98 (1998 – 2001). Prešov – Bolton – Thessaloniki. Riešiteľka čiastkovej úlohy.
2. Children Identity and Citizenship in Visegrad context. Project Standards Grants Programme No. 11019-2006-IVF (2006 – 2007). Riešiteľka čiastkovej úlohy.
3. Equal Opportunity is Worthwhile (Series of Activities Promoting Identification of Examples of Good Practices in Preventing Discrimination and Enforcing Equality). VP/2009/004/0126 (2009 – 2010). Riešiteľka čiastkovej úlohy.
4. Evropská integrace: budování nové Evropy? Evropská komise J. Monnet Projekt – European Module 06/0116 (2006 – 2011). PhDr. Marta Goňcová, PhD. – zodpovedný riešiteľ (Centrum pro evropská studia při Katedrře občanské výchovy PF MU v Brně), prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. – riešiteľka čiastkovej úlohy (Formovanie identít v premenách 20. storočia – hlavné problémy a rozpory súčasnosti).
5. Evropská politická společnost. Evropská komise J. Monnet Projekt – European Module 06/0116 (2006 – 2011). PhDr. Marta Goňcová, PhD. – zodpovedný riešiteľ (Centrum pro evropská studia při Katedrře občanské výchovy PF MU v Brně), prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. – riešiteľka čiastkovej úlohy (Národné štáty a európska integrácia).

Iné: 
1. Rómovia podajme si ruky. (Prednášky, semináre, príprava rómskych poslancov pre výkon vo verejnej správe). Nadácia Open Society Fund. Doba riešenia 2001 – 2002. Katedra politológie – odborný garant – v spolupráci s Občianskym združením na podporu a rozvoj regiónov v Prešove. Odborný garant projektu.
2. Národná a občianska identita v procese európskej integrácie. Objednávateľ: MUDr. Irena Belohorská poslankyňa Európskeho parlamentu. (2004-2005). Odborný garant projektu.
3. Európska únia a Slovensko na ceste k vedomostnej spoločnosti. Objednávateľ: V. Maňka, poslanec Európskeho parlamentu. (2005-2006). Odborný garant projektu.

Publikačná činnosť (výber): 

Monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 
Gbúrová M. – Goňcová, M. – Goněc, V. – Lysý, J.: Evropská integrace: budování nové Evropy? Brno: Masarykova univerzita 2009. 214 s. ISBN 978-80-210-5018-1 (25 %)
Goňcová, M. a kol.: Evropská politická společnost. Brno: Masarykova univerzita 2010. 398 s. ISBN 978-80-210-5354-0 (28 %)

Monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 

Gbúrová, M.: Medzi identitou a integritou. Prešov : Slovacontact 1996, 112 s., ISBN 80-88876-00-1.
Gbúrová, M.: Na ceste k politike štandardu. Prešov : Náuka 2000, 215 s. ISBN 80-968202-5-7.
Gbúrová, M.: Dotyky s politikou. Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Ján Palárik, Pavol Hečko, Jonáš Záborský, Svetozár Hurban Vajanský, Milan Hodža. 1. vyd. Trenčín : Q – EX, a. s., 2002. 222 s. ISBN 80-968594-8-X.
Gbúrová, M.: Between the national the civil. Slovak experience. 1. vyd. Prešov. Slovacontact, 2004. 205 s. ISBN 80-88876-12-5.
Gbúrová, M.: Jazyk v politike, politika v jazyku. Bratislava : KUBKO-GORAL 2009, 232 s. ISBN 978-80-88858-50-8

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách: 
Mihina, F. – Poláková, N. (eds.): K teórií vecí verejných. Prešov – Bolton – Thessaloniki : Prešovská univerzita 2001. Tempus public administration IB-JEP-13403/98, 5 kapitola, s. 77 – 106.
Gbúrová, M. – Surmánek, Š. – Dudinská, I.: Politológia (vybrané kapitoly). Prešov : Slovacontact, 2003. 249 s. ISBN 80-88876-10-9 (33 %).

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky…): 
Gbúrová, M.: Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spoločnosti. Zborník prác z vedeckej konferencie Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spoločnosti, ktorá sa konala v Prešove 24. a 25. mája 1995. Zostavila M. Gbúrová. Prešov : Katedra sociálno-politologických vied Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1995. 280 s.

Gbúrová, M.: Politický systém Slovenskej republiky (stav – kontexty – perspektíva). Prešovské politologické dni 1. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Politický systém Slovenskej republiky (stav – kontexty – perspektíva), ktorá sa konala v Prešove 25. a 26. septembra 1996. Zostavila M. Gbúrová. Prešov . Katedra sociálno-politologických vied Prešovskej univerzity v Prešove, 1997. 247 s.

Gbúrová, M.: Voľby 1998 v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektíva). Prešovské politologické dni 2. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Voľby 1998 v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektíva), ktorá sa konala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove 22. – 23. 1998. Zostavila M. Gbúrová. Prešov : Katedra sociálno-politologických vied Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 1998. 174 s.

Gbúrová, M.: Ideológie na prahu III. tisícročia. Politologický zborník 1. Zostavila M. Gbúrová. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove, Prešovská univerzita, 2001. 300 s.

Gbúrová, M.: Európa medzi identitou a integritou. Politologický zborník 2. Zostavila M. Gbúrová. Acta Facultatiis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove, Prešovská univerzita, 2002. 403 s.

Gbúrová, M.: Ľavica a pravica. Politologický zborník 3. Editor M. Gbúrová. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2004. 247 s. ISBN 80-8068-293-3.

Gbúrová, M.: Formovanie európskej občianskej spoločnosti. Zborník vystúpení z vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou. Editor M. Gbúrová. Prešov : PU v Prešove, FF PU v Prešove; Euroconsulting Prvá slovenská rozvojová agentúra n. o.; Európsky parlament – Informačná kancelária na Slovensku, 2005. 313 s.

Gbúrová, M.: Európska únia a Slovensko na ceste k vedomostnej spoločnosti. Editor V. Maňka, M. Gbúrová a kol. Bratislava : PSE, 2006. 124 s. ISBN 80-89149-10-3.

Gbúrová, M. (ed.): Európske občianstvo a národná identita. Prešov : Slovacontact, 2006. 295 s.

Gbúrová, M. (ed.): Voľby 2006 v štátoch V4. Prešov : Slovacontact, 2007. 374 s.

Gbúrová, M. – Dobiaš, D. – Mattová, I. (ed.): Medzikultúrny dialóg. Stav – kontexty – perspektívy. Acta Faculatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Politilogický zborník 6 (AFPh UP 250/332). Prešov 2009. 488 s.

Gbúrová, M. – Dobiaš, D. – Mattová, I. (ed.): Intercultural Dialogue. Present State – Contexts – Perspectives. Prešov : Grafotlač 2009. 359 s.

Politická a verejná činnosť: 
1992-1998 poslankyňa NRSR
1994-1998 podpredsedníčka SDSS
1998 – členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, poradného
orgánu Vlády SR
2006 – 2010 členka Rady vlády pre národnosti
2007 – podpredsedníčka Správnej rady Slovenského národného strediska
pre ľudské práva
2009 – 2010 členka Kurikulárnej rady MŠ SR
2010 – členka Akreditačnej komisie, poradného
orgánu Vlády SR

Členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov a vo vedeckých radách vysokých škôl: 
Členka redakčnej rady časopisu Politické vedy
Členka redakčnej rady časopisu Acta Politica Slavica
Členka VR Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Banská
Bystrica
Členka VR Vysokej školy politických a společenských věd Kolín
Členka VR Ústavu politických vied SAV Bratislava
Členka VR FF UPJŠ Košice

Iné aktivity: 
1. V roku 1993 iniciovala založenie Katedry politológie (od roku 2005 bolo toto pracovisko premenované na Inštitút politológie) na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, na ktorej sa otvoril študijný odbor politológia.
2. V roku 1994 založila vedecké podujatie Prešovské politologické dni, na ktorých sa stretáva široká politologická komunita zo slovenských vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV a zo zahraničia a diskutuje na rozličné odborné témy politologického charakteru.
3. V roku 2011 iniciovala založenie politologického odborného podujatia pod názvom Košické politologické dialógy, ktoré organizačne zabezpečuje Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.