doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.

e-mail:
daniel.dobias@upjs.sk

Adresa: 
Moyzesova 9,
040 01 Košice

Číslo miestnosti:
232

Vzdelanie:

– PhD. vo vednom odbore 61-02-9 dejiny filozofie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (2009)
– PhDr. v študijnom odbore politológia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (2004)
– Mgr. v študijných odboroch politológia a filozofia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (2003)

Zamestnanie a funkčné zaradenie (doterajší priebeh): 

– Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, zaradenie: odborný asistent (od r. 2010)
– Katedra politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, zaradenie: odborný asistent (od r. 2006)
– Katedra politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, zaradenie: asistent (od r. 2003)

Vedeckovýskumné a odborné zameranie: 
– dejiny politického myslenia
– teória politiky
– teória otvorenej spoločnosti
– ochrana ľudských práv a slobôd

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:
 
– dejiny sociálno – politického myslenia
– politická filozofia
– ochrana ľudských práv a základných slobôd
– teória otvorenej spoločnosti
– pluralita ako hodnota postmoderny

Účasť na kolektívnych grantových projektoch (pozícia riešiteľ): 
Grant č. 1/0045/09: Slovensko a Poľsko – geopolitické, politologické a humánnogeografické súvislosti (2009 – 2011).
Grant č. 1/0675/12, VEGA (2012 – 2015). Názov: Spravodlivosť distribúcií v podmienkach modernej demokracie – filozofické, politologické a sociologické aspekty.
Grant č. 1/1116/12, VEGA. Názov: Myslenie v politike, politika v myslení. (Osobnosti politického myslenia na Slovensku v 19. storočí – vybrané kapitoly).
Európske štúdiá (Tvorba študijných programov v anglickom jazyku na FF UPJŠ).

Ocenenia: 
Cena Dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity za výborné študijné výsledky (r. 2002)

Iné aktivity: 
– odborná prax v NR SR (r. 2002)
– spolupráca s Metodicko – pedagogickým centrom v Prešove (od r. 2005), prednášková a prezentačná činnosť v oblasti prípravy metodických materiálov a ďalšieho vzdelávania učiteľov na tému „Človek, ľudské práva a základné slobody“
– člen AS FF UPJŠ (od r. 2010)
– člen prípravných výborov vedeckých konferencií
– predseda atestačnej komisie pre prvú a druhú atestáciu pri Metodicko – pedagogickom centre v Prešove, v predmete náuka o spoločnosti/občianska náuka (od r. 2012)
– predseda atestačnej komisie pre prvú a druhú atestáciu pri Metodicko – pedagogickom centre v Prešove, v predmete filozofia (od r. 2012)

Vedeckovýskumná a publikačná činnosť (výber):

Dobiaš, D.: Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera. Košice: FF UPJŠ, 2012. ISBN 978-80-7097-918-1.

Dobiaš, D.: Otvorená spoločnosť. In: Gbúrová, M. (ed.): Formovanie európskej občianskej spoločnosti. Prešov: 2005.

Dobiaš, D.: Človek, poznanie a otvorená spoločnosť K. R. Poppera. In: Európska únia a Slovensko na ceste k vedomostnej spoločnosti. Prešov: 2006.

Dobiaš, D.: Idea racionalizmu K. R. Poppera ako fenomén duchovných dejín Európy. In: Ištok, R. – Koziak, T. (eds.): Geopolitika, globalistika a medzinárodná politika. Vybrané problémy. Prešov: 2009.

Gbúrová, M. – Dobiaš, D.: K prejavom „uzavretosti“ v kontexte biologickej a duchovnej „otvorenosti“ človeka a sveta. (Niekoľko poznámok k fenoménu holokaustu, intolerancie a intelektuálnej zodpovednosti). In: Acta Judaica Slovaca, č.15. SNM – Múzeum židovskej kultúry. Bratislava: 2009.

Dobiaš, D.: The Idea of Rationalism of K. R. Popper as a Phenomenon of Spiritual History of Europe. In: Dobiaš, D., Gbúrová, M., Mattová, I. (eds.): Intercultural dialogue. Present state – Contexts – Perspectives. Prešov: 2009.

Dobiaš, D.: Realita jednej ilúzie. In: Slovo (Spoločensko – politický týždenník). Bratislava: ročník 12, č. 21, 2010.

Dobiaš, D.: Voľby 2010. Na križovatke politickej moci. In: Hospodárske noviny. Bratislava: ročník 18, č. 113, 2010.

Dobiaš, D.: Politická teória K. R. Poppera – aktuálne perspektívy jednej „plavby“ do prístavu otvorená spoločnosť na vlnách demokracie. In: Studia Politica Slovaca. Bratislava: Ústav politických vied SAV, ročník IV, 1/2011.

Dobiaš, D.: Idea humanizmu – „mýtus“, ktorý sklamal? In: Hirtlová, P., Liďák, J. a kol.: Interkulturní dialog a Evropská unie na začátku 21. století. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, ARC, 2011.
Dobiaš, D.: Produktívnosť schizofrénie v teórii a praxi humanizmu. In: Politické vedy. Banská Bystrica: UMB. Roč. XV., č. 1, 2012.

Dobiašová, S. – Dobiaš, D.: Medzi slobodou, rovnosťou a demokraciou. In: Dobiaš, D., Eštok, G., Onufrák, A., Bzdilová, R.(eds.):. Košice: 2O12.

Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácií:

Gbúrová, M., Dobiaš, D., Mattová, I. (eds.): Medzikultúrny dialóg. Stav – kontexty – perspektívy. Prešov: 2009.

Dobiaš, D., Gbúrová, M., Mattová, I. (eds.): Intercultural dialogue. Present state – Contexts – Perspectives. Prešov: 2009.

Dobiaš, D., Eštok, G., Onufrák, A., Bzdilová, R.(eds.): Sloboda – Rovnosť – Poriadok. Kam kráčaš demokracia. Košice: 2O12.

Výber z citácií a ohlasov: 
Gbúrová, M.: Národné štáty a európska integrácia. In: Goňcová, M.: Evropská politická společnost. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 25. 

Liďák, J.: Interkultúrny dialóg – problém súčasnej Európy. In: Hirtlová, P., Liďák, J. a kol.: Interkulturní dialog a Evropská unie na začátku 21. století. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, ARC, 2011, s. 20. 

Bolfíková, E., Hrehová, D., Frenová, J.: Normative Institutionalism, Institutional Basis of Organizing. In: Sociologija i prostor. Vol. 50 No. 1 (192), 2012, s. 96. 

Krno, S.: Kritický racionalizmus a idea otvorenej spoločnosti K. R. Poppera. In: Studia Politica Slovaca. Bratislava: ÚPV SAV, Roč. V, č. 1, 2012, s. 123.

Gbúrová, M.: K problematike deformít v súčasnej demokracii (slovenský príklad). In: Dobiaš, D., Eštok, G., Onufrák, A., Bzdilová, R.(eds.): Sloboda – Rovnosť – Poriadok. Kam kráčaš demokracia. Košice: 2O12, s. 12. 

Lysý, J.: Vláda Zemegule už existuje: sme to My. Velemír Chlebnikov. In: Dobiaš, D., Eštok, G., Onufrák, A., Bzdilová, R.(eds.): Sloboda – Rovnosť – Poriadok. Kam kráčaš demokracia. Košice: UPJŠ, s. 62. 

Prednášky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách (výber):

Prešov: Prešovské politologické dni, FF PU (2006). Téma: „Voľby a demokracia“.

Kolín: Medzinárodná vedecká konferencia „Lidská práva a svobody v demokratické společnosti“. Academia Rerum Civilum – Vysoká škola politických a spoločenských věd (2006). Téma: „Ľudské práva, sloboda a demokratická spoločnosť“.

Poprad: Medzinárodná konferencia „Otázky a problémy výučby o holokauste“ (2009). Téma: K prejavom uzavretosti v kontexte biologickej a duchovnej „otvorenosti človeka a sveta. (Niekoľko poznámok k fenoménu holokaustu, intolerancie a intelektuálnej zodpovednosti).

Prešov: Medzinárodná vedecká konferencia „Medzikultúrny dialóg. Stav – kontexty – perspektívy“ (2009). Téma: „Idea racionalizmu a intelektuálnej zodpovednosti K. R. Poppera v kontexte duchovných dejín Európy“.

Košice: Medzinárodná vedecká konferencia Košické politologické dialógy I: „Sloboda – Rovnosť – Poriadok. Kam kráčaš demokracia“ (2011). Téma: „Medzi slobodou, rovnosťou a demokraciou“. 

Košice: Medzinárodná vedecká konferencia Košické politologické dialógy II: „Voľby 2012. Kam kráčaš demokracia“ (2012). Téma: „Je po voľbách, zvyknite si (Kam kráčaš demokracia)“.