STANOVY ALUMNI KLUBU

1. Názov organizácie je Alumni klub KPKE (ďalej len Klub).

2. Klub združuje absolventov/absolventky, priateľov/priateľky a priaznivcov/priaznivkyne Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len Katedra). Klub je dobrovoľným a nepolitickým záujmovým združením absolventov/absolventiek, priateľov/priateliek a priaznivcov/priaznivkýň Katedry.

3. Sídlo organizácie
KATEDRA POLITOLÓGIE
FF UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 9
040 01 Košice
Slovenská republika

4. Anglický názov organizácie: Alumni Club KPKE.

5. Ciele Klubu:
A) združovať absolventov/absolventky, priateľov/priateľky a priaznivcov/priaznivkyne Katedry;
B) organizácia stretnutí Klubu a participácia pri organizovaní podujatí Katedry a Občianskeho združenia Res Publica (ďalej len OZ Res Publica);
C) podpora členov/členiek pri ich práci;
D) motivácia členov/členiek k celoživotnému vzdelávaniu;
E) podpora a propagácia Katedry;
F) sprostredkovanie kontaktov medzi absolventmi/absolventkami, priateľmi/priateľkami a priaznivcami/priaznivkyňami Katedry;
G) posilnenie väzby medzi Katedrou členmi/členkami, zvýšenie ich pocitu prináležitosti ku Katedre a tiež spolupatričnosti medzi nimi.

6. Členstvo v Klube:
A) členom/členkou Klubu sa môže stať študent/študentka, ktorý/ktorá na Katedre absolvoval/absolvovala bakalársky, magisterský alebo doktorandský stupeň štúdia;
B) priateľom/priateľkou a priaznivcom/priaznivkyňou Katedry sa rozumie osoba, ktorá prejavuje záujem o činnosť Katedry a svojimi slovami a skutkami pomáha šíriť povedomie o Katedre a dobré meno Katedry;
C) členstvo v Klube môžu získať len fyzické osoby;
D) záujemca/záujemkyňa o členstvo musí vyplniť písomnú žiadosť, a to stanoveným spôsobom;
E) žiadosť o prijatie schvaľuje Predsedníctvo Klubu, žiadosť môže byť odmietnutá bez udania dôvodu;
F) členstvo v Klube zaniká na základe písomnej žiadosti člena/členky, odobratím členstva na základe rozhodnutia Predsedníctva bez udania dôvodu alebo smrťou člena/členky Klubu;
G) členstvo v Klube nie je podmienené členstvom v OZ Res Publica;
H) novoprijatí/novoprijaté členovia/členky dostanú na prvom stretnutí certifikát potvrdzujúci členstvo.

7. Klub členom/členkám ponúka:
A) zasielanie pozvánok na podujatia organizované Katedrou a OZ Res Publica;
B) prístup ku knižnici Katedry;
C) možnosť účasti na výročných stretnutiach Klubu;
D) prednostné zaradenie medzi účastníkov/účastníčky na vybraných podujatiach organizovaných Katedrou;
E) možnosti sieťovania – stretnutia s ďalšími členmi/členkami Klubu;
F) možnosť sprostredkovania vzájomných kontaktov medzi členmi/členkami Klubu a študentmi/študentkami, a to na základe vzájomnej dohody, za účelom bližšej spolupráce;
G) prístup k publikáciám vydaným Katedrou.

8. Orgány Klubu:
A) Výkonným orgánom je Predsedníctvo Klubu (ďalej len Predsedníctvo).
B) Predsedníctvo tvorí sedem osôb:
I. členstvo v Predsedníctve prináleží vedúcemu/vedúcej Katedry a zamestnancovi/zamestnankyni, ktorého/ktorú do Predsedníctva nominuje Katedra;
II. členstvo v Predsedníctve prináleží predsedovi/predsedníčke OZ Res Publica a členovi/členke OZ Res Publica, ktorého/ktorú OZ Res Publica nominuje do Predsedníctva;
III. dve miesta v Predsedníctve budú obsadené absolventmi/absolventkami;
IV. jedno miesto v Predsedníctve bude obsadené priateľom/priateľkou Katedry.
C) Z členov/členiek Predsedníctva spomenutých v bodoch B) III. a B) IV. si Predsedníctvo zvolí predsedu/predsedníčku Klubu, ten/tá si vyberie dvoch/dve podpredsedov/podpredsedníčky.
D) Členovia/členky Predsedníctva spomenutí/spomenuté v bodoch B) III. a B) IV. sú volení/volené členmi/členkami Klubu v tajnej voľbe. Spôsob voľby bude členom/členkám oznámený.
E) Kandidatúru za členov/členky Predsedníctva podávajú členovia/členky Klubu písomne, najneskôr 60 dní pred konaním voľby, a to k rukám aktuálneho Predsedníctva (v prípade prvej voľby k rukám štyroch členov/členiek Predsedníctva, ktorí/ktoré sú obsadzovaní/obsadzované z Katedry a OZ Res Publica).
F) Voľba členov/členiek Predsedníctva sa uskutočňuje každé štyri roky, v prípade potreby aj priebežne.
G) Činnosť predsedníctva:
I. Predsedníctvo sa stretáva aspoň raz ročne.
II. Predsedníctvo je uznášaniaschopné v prípade, ak sa zíde aspoň 50% jeho členov/členiek (t.j. aspoň 4 členovia/členky).
III. Na každom stretnutí si Predsedníctvo určí zapisovateľa/zapisovateľku.
IV. Na stretnutiach sa prejednáva doterajšia činnosť Klubu, pripravované aktivity, žiadosti o členstvo (posledný bod možno po dohode Predsedníctva riešiť operatívne elektronickou komunikáciou).
V. Predsedníctvo organizuje výročné stretnutia.